Tarieven & Vergoeding


Tarieven & vergoedingen 2021 en betalingsvoorwaarden


De behandelingen worden door uw zorgverzekeraar 100% vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft met fysiotherapie/oefentherapie in uw pakket.  (De wettelijke eigen bijdrage van € 385 voor 2021 is hierop niet van toepassing). 

De hoeveelheid behandelingen die u vergoed krijgt hangt af van uw polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering onder het kopje fysiotherapie/oefentherapie. Mogelijk staat uw aanvullende verzekeringspolis in deze tabel:(klik op) Vergoedingen.

Uitzondering:

 • Kinderen tot 18 jaar. De behandelingen worden vergoed vanuit de hoofdverzekering. Max.18 behandelingen per jaar. De wettelijke eigen bijdrage is hierop niet van toepassing.
 • Patiënten met een chronische indicatie (zoals beschreven in de Chronische lijst Borst) krijgen vanaf de 21ste behandeling vergoeding vanuit de hoofdverzekering, de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering mits deze toereikend is. 

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben dan ontvangt u een rekening.

Het tarief is: Behandeling in de praktijk:
                        € 49,50 screening, intake, onderzoek en behandeling.(eerste behandeling).
                        € 49,50 intake, onderzoek en behandeling na verwijzing.(eerste behandeling)
                        € 35,00 per vervolgbehandeling in de praktijk
                    Behandeling aan huis
                        € 59,50 intake, onderzoek en behandeling na verwijzing ( eerste behandeling)
                        € 45,00 per vervolgbehandeling aan huis
                  
Verzuimtarief zie betalingsvoorwaarden
                        € 35,00 per behandeling in praktijk.

BETALINGSVOORWAARDEN

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.

 2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of een afspraak afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht een no show bedrag bij de patiënt/cliënt in rekening te brengen. Dit no showbedrag bedraagt € 30,00. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De zorgverzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur te zijn geschied.

 3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 4. Ingeval de patiënt/cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck gefactureerde bedragen is de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck de eventuele buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zoals hieronder vermeld.

 5. Voor zover de schuldenaar consument is en dus niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt de oefentherapeut Cesar/Mensendieck aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog wordt voldaan na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Voor zover de schuldenaar wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de oefentherapeut Cesar/Mensendieck (in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu en alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15%van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van Voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaalde factuur.

 6. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.

   Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.